بسم الله الرحمن الرحیم

لیست کارتحقیقی یک

 

1-فرشته  محمدزاده  -  بررسی ماهیت رشوه درفقه وحقوق موضوعه  -   جزوه وسی دی-18

2-حمیدرضاصباغیان طوسی -نقش رسانه هادرپیشگیری از جرم   -      جزوه وسی دی-17

3-فیروزه آرامش -    علم قاضی دراثبات جرایم حدی از نظر فقها وحقوق دانها -  جزوه وسی دی17-18

4-مصطفی غلامپور  - سقط جنین -    جزوه وسی دی-17-18

5 -مریم فدایی    -  نظریه پنجره های شکسته   - جزوه وسی دی-16-17

6-طاهره جسور  -   آدم ربایی    - جزوه وسی دی-16-17

7-عبدالمولا شبانی گراشی  -  حقوق تجارت بین الملل وتجارت الکترونیک - جزوه وسی دی16-15

8-مریم عباس نیا    -   بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ءهشتم قرآن کریم  -- جزوه وسی دی-20

9-فاطمه براتی  -     نگاهی به پدیده کودک آزاری   -    جزوه وسی دی-16-17

10 -محبوبه ولایتی حسینی  - افکاراندیشمندان معاصر درموردمجازات  -جزوه وسی دی-17-18

11-عباسعلی تیمورزاده -    هییت مدیره درشرکتهای سهامی -     جزوه وسی دی-17

12- محمدعلی ایزدپناه-بررسی  آیات حقوقی جزء22قرآن کریم-سی دی-18

13-فرحناز انزانی --بررسی تطبیقی مبارزه علیه  بزهکاری اطفال–جزوه –سی دی-17

14- خدیجه بلالی-پویایی جلوه های سیاست جنائی درحمایت از زنان بزه دیده خشونت- جزوه –سی دی-17-18

15-فرهادیوسفی-شرایط نگهداری اطفال درکانون اصلاح وتربیت- جزوه –سی دی-20

16-امل مطوری جزیره –جرائم علیه اشخاص(حقوق جزای اختصاصی)دکترحسن پوربافرانی –تلخیص- جزوه –سی دی-18-19

17-کیوان غیاثی-بررسی آیات مربوط به حقوق جزادرجزءهجدهم قرآن کریم-دستی-18

18--مرتضی یساولیان-اعاده حیثیت درحقوق جزای ایران-تلخیص-جزوه سی دی-18

19-محمداصغری---   بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ءششم قرآن کریم  -- جزوه وسی دی-19-20

20-راضیه یعقوب علیزاده-ربا-جزوه تایپی-سی دی18

21-مینایعقوبی طرقدری----   بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ء19و20قرآن کریم  -- جزوه وسی دی-20

 

22-شهین چشامی----   بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ء19و20 قرآن کریم  -- جزوه وسی دی-20

23-اعظم قرونه-بررسی حقوقی جرائم پزشکی- جزوه وسی دی-19

حسین نظری شاندیز- بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ء18 قرآن کریم  - جزوه وسی دی-18

24-بتول عیدی نوروزی -بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ء27 قرآن کریم  - جزوه وسی دی؟؟17

25-صفوراطالبی زاده-کلاهبرداری ارتشاءواختلاس- جزوه وسی دی 17

26-مجیدرشیدی-بازداشت پیش ازمحاکمه درآیین دادرسی ایران وفرانسه- جزوه –سی دی

27-نرگس کرمی -بررسی جرم آدم ربایی وگروگان گیری- جزوه –سی دی18-19

28-محمدنوروزی- بررسی آیات مربوط به جرائم کیفری درجز ءیکم قرآن کریم  - جزوه وسی دی18-19

29-الهام سارقی-جرم شرکتهای حرمی درفقه وحقوق موضوعه -جزوه وسی دی17

30- خیرآبادی-رابطه سببیت- جزوه وسی دی18 

31- مریم نعیمی آبکوه-خلاصه ای ازمطالعات پیشگیری ازجرم-  جزوه وسی دی17-18

32-سمیرا رمضانی- مسولیت کیفری درقلمرو جرائم مطبوعاتی- جزوه وسی دی18

33-تهمینه ودودی-بررسی آیات حقوقی جزء18 قرآن کریم- جزوه وسی دی 19 

34-شبنم براتی گلخندان-  بررسی آیات مربوط به جرائم کیفری درجز ء28قرآن کریم  - جزوه وسی دی19-20

35- امیرابراهیمی-نشراکاذیب- جزوه وسی دی18

36-فرزانه سهیل مقدم-بررسی نقش مذهب درپیشگیری اروقوع  جرم- جزوه وسی دی18

37--مریم رفائی زوارزاده- بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجزءدهم قرآن کریم - جزوه وسی دی-19

38-پیمان ارگی –جاسوسی در فقه و اسلام - جزوه وسی دی-18

39-مهدی برزوزاده – عزت الله عراقی-حقوق کار –جزوه وسی دی - 18

40-الهه حمیدی –موضوعات مربوط به حقوق جزا در جزء 5 قرآن کریم - جزوه وسی دی-18

41-ناصر وارسته میرزا –تحقیق و بررسی احکام حقوقی در آیات قرآن کریم(جزء بیست وششم)- جزوه وسی دی-18-19

42-حسن داوودیان بررسی حقوق جزا در جزء اول و دوم قرآن - جزوه وسی دی-20

43- علی رضا کارشکی –بررسی حقوق جزا در جزء اول و دوم قرآن - جزوه وسی دی

جزوه وسی دی-20

44-سیدعباس پژنگی-بررسی آیات حقوق خصوصی -18-19

45-جلال طلوع کفاش-بررسی مکاتب کیفری- جزوه وسی دی-18

46- بابک شهفر-التشریع الجنایی الاسلامی-18-

47-ساناز سهیلی-لله کا- بررسی احکام حقوقی  وجزایی درجزءبیستم قرآن کریم جزوه وسی دی-19-20

48-سیده فائزه سیدی-قصاص- جزوه وسی دی17

 

49-زهرا معینی خواه-مجازات-  جزوه وسی دی18             

                                                                                                                                                                                                                                             

50-علی کردستانی—رباط-سقط جنین -جزوه وسی دی-17

 

51-هومن رامین-عناوین حقوقی(562مورد) جزوه وسی دی18

 

52-عفت رفعت- بررسی احکام حقوقی  وجزایی درجزءهفتم قرآن کریم جزوه وسی دی-19

53-مرتضی میری-حقوق جزای عمومی اسلام(گرجی)- جزوه وسی دی18-19

54-حمیدرجبیان ویرانی- جزوه وسی دی18

55-یاورجلائیان صالح-دیدگاه شرع وقانون دررایطه باجرائم مرتبط باموادمخدر جزوه وسی دی-18-19

56-امیدمجیدمحمدیانی-حقوق جزاازمنظرمذهب تشیع ووهابیت- جزوه وسی دی18

57-زهره صوفی- و بررسی احکام حقوقی در آیات قرآن کریم(جزء هفدهم)- جزوه وسی دی17-18

58-سوسن اسماعیل پور-مجازات پدرومادردرجرم کشتن فرزند-جزوه دستی18

59-سمیرااسماعیل پور- مجازات پدرومادردرجرم کشتن فرزند-جزوه دستی18

60-فاطمه باری-کودک ازاری درحقوق وفقه اسلامی جزوه وسی دی -18-

 

 

 

 

 

 

لیست کارتحقیقی دو

 

1-حسین خزایی—بررسی ایات مربوط به حقوق خصوصی وبین الملل درجزءشانزدهم قرآن کریم–جزوه –سی دی-18

2- عباسعلی رضایی -زندگینامه علمی وآثارآیه الله استاد عباسعلی عمیدزنجانی جزوه –سی دی-19-20

3-محمدحسین شعبانی –حقوق بشردردیوان بین الملل کیفری- جزوه –سی دی-17-18

4-مسعودرادفر—داوری بین المللی- جزوه –سی دی-19

5-اعظم چراغی - بررسی ایات مربوط به حقوق خصوصی درجزء28 قرآن کریم–سی دی

6-جلال شمشیری—بررسی حقوقی اموال محجورین–جزوه –سی دی-18

7- سمانه غفوری---حقوق دریاها وفضادرحقوق بین الملل عمومی- جزوه-16

8- مهشیدمیسمی ---- بررسی آیات حقوقی درجزء28 قرآن کریم–جزوه-سی دی-17-18

9- مریم شادان --نگاهی به مسائل کودکان درایران(تلخیص) –جزوه –سی دی-17

10-مریم وفایی --ارث درفقه وحقوق اسلامی-17-18

11-سمانه راستگو-تحقیقی درباره مهریه-جزوه- سی دی-16-17

12-فاطمه بهرامی -شنفقه ازدیدگاه فقه وحقوق موضوعه- جزوه –سی دی-18-17

 

13- محمداحمدی کیا—حقوق بین الملل خصوصی(تلخیص کتاب دکترسلجوقی) –جزوه –سی دی-18-19

14-علی اکبرزاده مقدم-بررسی حقوق بین الملل وحقوق خصوصی درجزءسی ام قرآن کریم- جزوه –سی دی-18

 

15-هاجرصالحی سبزوار-بررسی موضوعات حقوقی درجزء24قرآن کریم (ارث-حق-تکلیف-ضررو....) جزوه –سی دی-18

16-لیلی پاکروان- بررسی حقوق بین الملل وحقوق خصوصی درجزءهفدهم قرآن کریم- جزوه –سی دی-18-19

17-ندانادریان- بررسی موضوعات حقوقی درجزءششم قرآن کریم- جزوه –سی دی-20

18-ملیحه تقی پور-پیونداعضاءدرفقه اسلامی- جزوه –سی دی-19

19-محبوبه علیزاده فارمد- بررسی موضوعات حقوقی درجزء25قرآن کریم (ارث ازدواج مالکیت و..) جزوه –سی دی-17-18

20-زهراکسرایی-شرط زمان مستاجرنسبت به عین مستاجره- جزوه –سی دی-16-17

21-سیدتقی قدمگاهی-بررسی جرم جعل درحقوق ایران- جزوه –سی دی19-20

22-رضوان کاظمی نجف آبادی-وکالت درطلاق- جزوه –18

23-بهروزسهرابی فر-بررسی نظرات اندیشمندان درباره عمل اتانازی- جزوه –سی دی-17-18

24-روح الله حیرانی خیرآباد-حقوق کاروکارگر- جزوه –سی دی-17-18

25-عفت رفعت- بررسی موضوعات حقوقی درجزءهفتم قرآن کریم- جزوه –سی دی

26-فهیمه فهیم نیا-انحلال نکاح واثاران-18-19

27-رامین محمدی- ازدواج دائم -جزوه –سی دی20    

28-مهسامحماندوست- ازدواج دائم جزوه –سی دی20

29-کتایون وحید-بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران باقراردادهای نفتی سایرکشورها- جزوه –سی دی19 -20

30-امینه غفاری زو-حریم خصوصی -جزوه –سی دی18

31-فضه نظیفی-حریم خصوصی -جزوه –سی دی18

32-هدی اقایی مقدم -حریم خصوصی -جزوه –سی دی18

33-مهنازحسین پوراول-حریم خصوصی -جزوه –سی دی20

34-تکتم علی جانی-طلاق- جزوه –سی دی18-19

35-ناهیدحاج محمدعلی-نفقه- جزوه –سی دی18-19

36-ابوالفضل مدبری پارسا-بی حجابی درملاءعام- جزوه –سی دی15

37-حسن فکور-- بررسی موضوعات حقوقی درجزءهجدهم قرآن کریم- جزوه –سی دی18-19

38-راضیه یعقوب علیزاده-- بررسی موضوعات حقوقی درجزءچهارم قرآن کریم- جزوه –سی دی20

39-عاطفه برادران-توقیف وجه نقد-- جزوه –سی دی19

40-منیرالسادات انوشه--   بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجز ء پنجم قرآن کریم  -- جزوه وسی دی19-20

41-ژبراهمتی-حقوق زن دراسلام- جزوه وسی دی16

42-سیدرضاجزایری-حقوق بیمه درحمل ونقل دریایی ونقش آن درجبران خسارتناشی ازتصادم کشتی ها - جزوه تایپی جزوه تایپی14-16

43-آرش حسن آبادی-  بررسی نهادهای حقوقی درقرآن کریم///////؟؟؟؟؟؟ جزوه وسی دی17-18

44-الهام باباعلی -درحواست طلاق ازسوی زوجه-  جزوه وسی دی16-17

45-حسن اسدی –حقوق غیرایرانی ها درجمهوری اسلامی ایران - جزوه وسی دی17-18

46-حسین امین داور- میانجیگری  ومداخله بین اللمللی دربحران کویت(ترجمه)-جزوه وسی دی 20

 

47-آزاده صدیقه علمداری- میانجیگری  ومداخله بین اللمللی دربحران کویت(ترجمه)-جزوه وسی دی19        

 

48-مجید همایونی- میانجیگری  ومداخله بین اللمللی دربحران کویت(ترجمه)-جزوه وسی دی 19

 

49-اکرم حسین زاده احمدآباد-میانجیگری  ومداخله بین اللمللی دربحران کویت(ترجمه)-جزوه وسی دی19

50-علی غفاریان-مقایسه حقوق بشردراسلام وحقوق بین الملل امروزی- جزوه وسی دی-19-20

51-فرزانه جهان تیغ –جبران خسارت واعاده حیثیت- جزوه وسی دی-18-19

52-حانیه سالار-حضانت- جزوه وسی دی17-18

53-رقیه فراش زاده جلودار- نقدوبررسی کلمات بکاررفته  وموضوعات حقوق خصوصی درجزء26قرآن کریم- جزوه –سی دی19

54-زهرارحمانی-ماهیت حقوقی دیه وتحلیل میزان ونوع آن- جزوه –سی دی18-19

55-مریم بهروش –سلب مالکیت ازبیگانگان درحقوق بین الملل-جزوه؟؟؟؟17-18

56-معصومه رضایی-حقوق مالکین آپارتمانها- جزوه –سی دی++18-17

57-راحله رمضان پور-طلاق توافقی- جزوه تایپی؟؟16-17

58-فاطمه خواجگی- بررسی موضوعات حقوقی درجزء21قرآن کریم- جزوه –سی دی19

59- کبری صحرایی-ارث-- جزوه وسی دی

60-محسن رمضانی مقدم-تجارت بین الملل- جزوه وسی دی18

61-عیسی صالحی-نفقه- جزوه وسی دی17-18

62-عاطفه کهنویی-رشوه واحتکار-جزوه؟+16-17

63-جوادزارع پور-وکالت درطلاق- جزوه وسی دی 17-18

64-زهراسادات علم پرور-بررسی فقهی حقوقی جزء22قرآن کریم- خیرآبادی- جزوه وسی دی18-19

65-معصومه توکلی-ارث ووصیت- جزوه وسی دی -18

66-آمنه میرزایی چهل من سنگ-جبران خسارت- جزوه وسی دی-18

67-علی نیکو آبروان – مسوولیت مدنی ناشی از نقض نامهاو علائم تجارتی - جزوه وسی دی

68- راهله پارسا منش – طلاق و ازدواج موقت - جزوه وسی دی18

69- امیر ابراهیمی – بررسی چگونگی پرداخت دیه در منازعات دسته جمعی - جزوه وسی دی-18

70-معصومه  فلاحتی –کلاهبرداری –خیانت در امانت – سرقت –صدور چک پرداختی نشدنی - جزوه وسی دی18

71- زهرا سیاه سروی –نفقه ،مهریه ،حضانت - جزوه وسی دی-18

72- فاطمه فیضی – شهادت زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران - جزوه وسی دی18

73- فرحناز انزانی – نسب ناشی از تلقیح مصنوعی اثبات رابطه زوجیت - جزوه 18

74- صمد صفائی – یررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تاخیر تادیه در ایران - جزوه وسی دی-17-18

75-ملیحه  پیرگزی -خلاصه کتاب حقوق هسته ای - جزوه وسی دی

76- پریسا جامی – حقوق رودخانه های بین المللی - جزوه وسی دی18

77- رویا شید ماهر – حقوق زن در قوانین و فقه - جزوه وسی دی17-18

78- حمید رضا صباغیان طوسی – بررسی احکام حقوقی و فقهی مهریه - جزوه وسی دی-18

88- محسن صنعت گر – روش تحقیق در رشته حقوق - جزوه وسی دی17-18

89- محمد رضا ناصری بایگی – خواسته و صلاحیت تعیین بهای آب - جزوه وسی دی-18-19

90- سوسن اعتمادی راد – نقد وبررسی کلمات حقوق خصوصی بکارفته در جز سوم قران - جزوه وسی دی

91- امنه عبدالرحیم نژاد – اهمیت پزشکی قانونی در تحقیقات جرم شناسی- جزوه ؟؟؟؟؟18

92-جوادامکانی-حقوق دریاها-- جزوه وسی دی18-19

93-سیدمحمودمعتمدالشریعتی-حقوق مالکیت معنوی- جزوه وسی دی20

94-سمیه آصفی-حقوق خانواده- جزوه وسی دی18

95-سمانه امیری-

96-اعظم چراغی- بررسی  آیات حقوقی جزء22قرآن کریم- جزوه وسی دی19-20

97-مریم رفائی زوارزاده- بررسی آیات مربوط به حقوق جزا درجزءدهم قرآن کریم - جزوه وسی دی20

98-مهدی شاه محمدی مهرجردی-شرکتهای هرمی- جزوه وسی دی17-18

99-فریحه گنج بخش –حضانت طفل-- جزوه وسی دی18-19

100-افسانه صیادی-بررسی حق شرط درمعاهدات حقوق بشر-- جزوه وسی دی19

101-الهه حمیدی - بررسی نکات حقوقی جزءپنجم قرآن کریم بررسی نکات حقوقی جزءچهارقرآن کریم19

102-سیده مریم موسوی-احکام وصیت وتطبیق بامذاهب پنجگانه(جعفری –حنفی-مالکی-شافعی-حنبلی) جزوه وسی دی19-20

103-رضوان گنجعلی-بررسی احکام فقهی حقوقی مهریه- جزوه وسی دی19-20

104-محمد اکبری –وصیت –جزوه وسی دی18-19

105-سوسن اعتمادی راد –نقد و بررسی کلمات حقوق خصوصی به کار رفته در جز سوم قرآن کریم (به انضمام کلیه کلمات حقوقی در جز سوم)- جزوه وسی دی 19

106-مرتضی بخشنده -بررسی تطبیقی حقوق و قرآن از دیدگاه کیفری –جزوه وسی دی19-20

107-عزت شجاع-احکام ازدواج وطلاق درفقه تشیع وتسنن- جزوه وسی دی18-19

108-سیدسعیدکریمی- بررسی  آیات حقوقی جزءپنجم قرآن کریم- جزوه وسی دی –19-20

109-حلیمه شوشتری-هتک حرمت منازل غیرازنظرحقوقی-جزوه وسی دی...19-20

110-بابک شهفر- -18-

111-علی ابراهیم نژاد-پیوندعضوپس ازقصاص- جزوه وسی دی18

112-وحیدمشهدی-دعوی شخص ثالث- جزوه وسی دی16

113- عبدالحسین نعیمی مکرم-حقوق محیط زیست- جزوه وسی دی19

114-بهروزصابری-بررسی آیات حقوقی جزءجهارم قرآن کریم- جزوه وسی دی20

115-ربابه سادات شوقی مزار-وقف(بررسی تحلیلی مقوله وقف دراسلام) - جزوه وسی دی19-20

116- احمد آب روش-بررسی تحلیلی خسارت تاخیردیه ی وجه نقد- جزوه وسی دی 17

117- اعظم صباغ زاده – روش تحقیق در علم حقوق 19-20

118- زیبت مصافی – بررسی ایات حقوقی ج 30 قران16-17

119-  اشرف پاینده طوفان نکاح در اسلام و ایران 19-20

120 حسین رضایی مقدم  حمل ونقل بین الملل 18-17

121- محمد جواد صدری فلسفه عدم تساوی 17

121-جواد قره قاشی – مسائل حقوقی دز جز 5 قران 19

122-محمد شفیعی بررسی ایات حقوقی جز 24 قران 18

123 علیرضا مقنی  - پیشگری از وقوع جرم 18-19

124- سمیرا سلیمانی وچه التزام  19

125-مرتضی اسدی-بررسی ایات حققی جزءهفتم قرآن کریم- جزوه وسی دی19

126-مرواریدحسینی-پاورپوئینت- جزوه وسی دی

126-تکتم رنجبر-110موضوع حقوقی-18

127-رضاسیفی—علل اطاله دادرسی وراههای جلوگیری ازآن- جزوه وسی دی19

128-گیتی سارات هاشمی-بررسی و بررسی احکام حقوقی در آیات قرآن کریم(احکام طلاق عده-مهر-ایلاءدرسوره بقره-)- جزوه وسی دی -19

129-تکتم مومنی فخراباد-نفقه- جزوه وسی دی -19-20

130-سیدمحسن رضوانی عنبران-فقه سیاسی گزیده حقوق بین الملل اسلام-جزوه؟؟19

131-صغراشجاعت-حقوق بین الملل خصوصی -جزوه وسی دی --18

132-زهراصابونی کاشانی-بررسی جرم ومجازات کلاهبرداری درفقه- جزوه وسی دی -18

134-اکرم عباس زاده- بررسی نکات حقوقی جزء27قرآن کریم جزوه وسی دی -19-20

135-ساره اکبری لاله- بررسی نکات حقوقی جزء2قرآن کریم جزوه وسی دی -19-18

136-شمسی ادیب بقمچ- بررسی نکات حقوقی جزء15قرآن کریم جزوه وسی دی -19-18

137-مریم احمدابادی-بررسی جنایت علیه بشریت دراساسنامه دیوان کیفر ی بین المللی18-19

138-ملیحه پیرگزی-تلخیص حقوق هسته ای-جزوه وسی دی-18-19

139-علی نیکوابروان-مسولیت مدنی ناشی ازنقض نامها وعلائم تجاری- جزوه وسی دی -16-17

 

140-امیرغفاریان حاتمی-شروط ضمن عقد- جزوه وسی دی -19

 

141-فرشته محمدحسینی-حقوق بشرومقایسه ان ازدیدگاه اسلام وغرب- جزوه وسی دی -18-19

142-سجادفرمانبرنصرابادی-بررسی عقدوکالت واثاران درحقوق موضوعه ایران- جزوه وسی دی -18-19

 

143-قمرخدامی بقمچ-جرایم الکترونیکی- جزوه وسی دی -18

144-مهری سالمیان—فرزندخواندگی- جزوه وسی دی -18

145-حمیدرجبیان ویرانی- بررسی  آیات حقوقی جزءسوم قرآن کریم جزوه وسی دی -18

146-عیرضاانصاری پور- بررسی  آیات حقوقی جزءچهارم قرآن کریم-جزوه18

147-سیدمحسن حسن نیامقدم-حقوق بین الملل عمومی وخصوصی درجزء اول قران کریم-18

148-افسانه صیادی-پاورپوئینت18-

لیست کارتحقیقی

1-آزیتاچشیان-حقوق پزشکی-پیونداعضاءوعمل های جراحی- جزوه وسی دی-18

2-سمیه باری-الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی- جزوه وسی دی-17

3-زهراابراهیمی- الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی- جزوه وسی دی-17

4-اله حاجی  داوودلی-قانون مجازات نیروهای مسلح-جزوه وسی دی

5- سهیلا رجب پور-شروط ضمن عقدنکاح- جزوه وسی دی-17

6-

7-مجیدرشیدی-ماهیت حقوقی وصیت- جزوه وسی دی-16-17

8-علیرضاانصاری پور-بررسی نکات حقوقی جزءچهارقرآن کریم- جزوه

9-سمیرا عربی آیسک-خسارت معنوی-سی دی

10-محمدرضاعلوی -حقوق جزا-۱۹-۱۸

11-فرهادمقیمیان اول-نظام پزشکی-

12-علی ابراهیم نژاد-حقوق مهندسی میدان شهدا

13-محمدعلی ایزد پناه- بررسی  آیات حقوقی جزء22قرآن کریم- جزوه؟؟-18

14- مجیدرشیدی-بازداشت پیش ازمحاکمه درحقوق ایران وفرانسه- جزوه وسی دی-18

15-سیده مهتاب سیادتی -جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی- جزوه وسی دی-19-20

16-علی اکبرعرفانی-پولشویی جرمی سازمان یافته- جزوه وسی دی-19

17-الهه حاجی داودلی-قانون مجازات نیروهای مسلح- جزوه وسی دی -18

 

18-سیده هدی آقایی مقدم-سقط جنین- جزوه ؟؟؟-18

19- سمانه قویدل-بررسی قوانین حقوق بین الملل عمومی وخصوصی درجزءپانزدهم قران مجید-- جزوه وسی دی-19-20

20-بی بی اکرم مددی-تلخیص کتاب فقه   جلددهم (اندیشه سیاسی درجهان معاصر

-ایه الله عمیدزنجانی) - جزوه –سی دی-18-19

21-محمدحیدری-کلیات روش تحقیق درحقوق- جزوه وسی دی-20

22-فاطمه ارفعی فرد-جرائم علیه امنیت داخلی کشور- جزوه وسی دی-17-18

23-سیدامیدطباطبایی-بررسی جرم جاسوسی ازدیدگاه حقوق موضوعه ایران وجهان- جزوه وسی دی-18

24-فاطمه طباطبایی-امنیت ملی-جزوه؟؟؟17-18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ضمناافرادی که نامشان درلیست نمره نبوده به اقای فدوی ویااموزش مراجعه نمایندنام این افرادعبارتنداز:

۱-مریم عباس نیا۲-مجیدرشیدی۳-زهرامعینی خواه۴-عباسعلی رضایی۵-سمانه غفوری۶-روح الله حیرانی خیراباد۷-هدی اقایی۸-رقیه فراش زاده جلودار۹-فاطمه خواجگی ۱۰-فرحنازانزالی۱۱-ملیحه پیرگزی۱۲-اعظم چراغی۱۳-افسانه صیادی ۱۴-سوسن اعتمادی راد۱۵-وحیدمشهدی۱۶-زینت مصافی۱۷-تکتم رنجبر۱۸-حمیدرضارجبیان ویرانی۱۹-سمانه قویدل۲۰-الهه حاجی داودلی۲۱-علی ابراهیم نژاد۲۲-مجیدرشیدی۲۳-فاطمه طباطبایی۲۴-محمدرضاعلوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط دکتر امیری مقدم در یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 20:36 |


Powered By
BLOGFA.COM